Tjänster tillfälligt otillgängliga

Services are temporarily unavailable

Vi har upplevt en säkerhetsincident och våra tjänster är därför tillfälligt otillgängliga. Vi arbetar med att säkra systemen och göra tjänsterna tillgängliga igen och kommer löpande att lägga ut information på denna webbplats.

We are handling a security incident and our services are temporarily unavailable. We are working to secure our systems and make the services available again, and will continuously post information on this website.